Το Galaxy ERP σε όλες τις εκδόσεις του (Startup, Commercial, Enterprise) παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να ορίσει κανόνες έκπτωσης ζώνης ειδών και πελατών για χρήση σε εμπορικά παραστατικά πωλήσεων. Οι εκπτώσεις ζώνης αποτελούν έναν απλό μηχανισμό “ομαδοποίησης” πελατών και ειδών με εφαρμογή διαδοχικών εκπτώσεων στα εμπορικά παραστατικά όταν τα είδη και οι πελάτες πληρούν τις προδιαγραφές της παραμετροποίησης.

Εκπτώσεις ζώνης είδους

Από την επιλογή του βασικού μενού της εφαρμογής και συγκεκριμένα στο τμήμα οργάνωσης ειδών (Μενού > Οργάνωση ειδών > Εκπτώσεις ζώνης είδους) επιλέγοντας το σύνδεσμο Εκπτώσεις ζώνης είδους, εμφανίζεται ο πίνακας ομαδοποίησης ζωνών των ειδών. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε τις ζώνες ομαδοποίησης των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν στην παραμετροποίηση των εκπτώσεων.

Galaxy ERP, εκπτώσεις ζώνης ειδών και πελατών, Galaxy Manuals, Cluster

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης των ζωνών είδους στον σχετικό πίνακα, προχωράμε με την ανάθεση της ζώνης στο είδος. Ανοίγοντας την καρτέλα των παραμετρικών στοιχείων του είδους, στο Tab Χρήσεις Είδους, Τιμολογιακή πολιτική για το Galaxy Enterprise ή Έκπτωση / Κόστος των κύριων πληροφοριών για το Galaxy Commercial, επιλέγουμε τη ζώνη έκπτωσης για το συγκεκριμένο είδος.

Galaxy ERP, εκπτώσεις ζώνης ειδών και πελατών, Galaxy Manuals, Cluster

Tip : έχουμε τη δυνατότητα μαζικής ανάθεσης εκπτώσεων, με τη διαδικασία μαζικών ενημερώσεων που έχουμε δει εδώ : Μαζικές Ενημερώσεις

Εκπτώσεις ζώνης πελάτη

Από την επιλογή του βασικού μενού της εφαρμογής και συγκεκριμένα στο τμήμα οργάνωσης συναλλασσόμενων (Μενού > Οργάνωση συναλλασσόμενων > Εκπτώσεις ζώνης πελάτη) επιλέγοντας το σύνδεσμο Εκπτώσεις ζώνης πελάτη, εμφανίζεται ο πίνακας ομαδοποίησης ζωνών των πελατών. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε τις ζώνες ομαδοποίησης των πελατών που θα χρησιμοποιηθούν στην παραμετροποίηση των εκπτώσεων.

Galaxy ERP, εκπτώσεις ζώνης ειδών και πελατών, Galaxy Manuals, Cluster

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης των ζωνών πελατών στον σχετικό πίνακα, προχωράμε με την ανάθεση της ζώνης στον πελάτη. Ανοίγοντας την καρτέλα των παραμετρικών στοιχείων του πελάτη, στο Tab Ρόλοι, Έκπτωση Ζώνης για το Galaxy Enterprise ή Προσωπικά στοιχεία,  Έκπτωση Ζώνης για το Galaxy Commercial, επιλέγουμε τη ζώνη έκπτωσης για τον συγκεκριμένο πελάτη.

Tip : έχουμε τη δυνατότητα μαζικής ανάθεσης εκπτώσεων, με τη διαδικασία μαζικών ενημερώσεων που έχουμε δει εδώ : Μαζικές Ενημερώσεις

Εκπτώσεις Ζώνης Ειδών – Πελάτων : Παραμετροποίηση ζωνών

Καταχώρηση ποσοστών έκπτωσης ανά συνδυασμό ζωνών

Επιλέγοντας το σύνδεσμο Εκπτώσεις Ζώνης, από τη διαδρομή του βασικού μενού Μενού > Είδη > Τιμολογιακή Πολιτικήεμφανίζεται ο δυσδιάστατος πίνακας ανάθεσης των εκπτώσεων, επιλέγοντας με ένα mouse κλικ την επιθυμητή θέση ανάθεσης έκπτωσης στο κελί στο οποίο συμπίπτουν οι ζώνες ειδών και πελατών, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία παραμετροποίησης.

Galaxy ERP, εκπτώσεις ζώνης ειδών και πελατών, Galaxy Manuals, Cluster

Με την επιλογή στο επάνω μέρος των συντομεύσεων του παραθύρου Αντιστροφή ζώνης πελάτη / είδους, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη δομή του πίνακα εφόσον μας διευκολύνει στη διαδικασία καταχώρησης των ποσοστών έκπτωσης.

Σε περιπτώσεις με μεγάλη ανάλυση ζωνών ειδών και πελατών, υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού συγκεκριμένης ζώνης, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αναζήτησης στο κάτω μέρος του παραθύρου (Αναζήτηση ζώνης πελάτη, Αναζήτηση ζώνης είδους).

Galaxy ERP, εκπτώσεις ζώνης ειδών και πελατών, Galaxy Manuals, Cluster

Με την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του πίνακα ανάθεσης ποσοστών έκπτωσης ζωνών και εφόσον πελάτης και είδος διαθέτουν αναθέσεις ζωνών έκπτωσης, κατά την καταχώρηση παραστατικού πώλησης το σύστημα εφαρμόζει αυτόματα την διαδοχική έκπτωση ζώνης στην εγγραφή.

Galaxy ERP, εκπτώσεις ζώνης ειδών και πελατών, Galaxy Manuals, Cluster