Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα (https://cluster.gr) δημιουργήθηκε και τελεί υπό τη διαχείριση της Cluster CIS με σκοπό την ενημέρωση των πελατών μας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, την ταυτότητα της εταιρείας κτλ., καθώς και την εξυπηρέτηση των πελατών μέσω παροχής εργαλείων επικοινωνίας και καταχώρησης αιτημάτων.

Για τη βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξη της ιστοσελίδας, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε ή/και να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, είτε αυτόματα είτε κατόπιν δικών σας ενεργειών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, Ν. 4624/2019 ως εκάστοτε ισχύουν) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να σας ενημερώσει για την ανωτέρω επεξεργασία με τρόπο σύντομο, εύληπτο και διαφανή, καθώς και για τα δικαιώματά σας βάσει νομοθεσίας.

Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε γενικές πληροφορίες για τα ανωτέρω, ενώ στην πλαϊνή πλοήγηση θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν επιμέρους λειτουργίες της ιστοσελίδας (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας).

Ορισμοί

  • Cluster CIS: Η εταιρεία CLUSTER IKE, ΑΦΜ 800909705, Αρ. ΓΕΜΗ: 144703247000 και διεύθυνση επικοινωνίας info@cluster.gr.
  • ΓΚΠΔ: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679.
  • Υπεύθυνος επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μόνο ή από κοινού με άλλα, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Εκτελών την επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε γενικά

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, γίνεται επεξεργασία των κατωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Αρχεία καταγραφής (log files)

Τι αφορά;

Τα παρακάτω στοιχεία καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files) για κάθε αίτημα στον server της Cluster CIS από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη:

  • η διεύθυνση IP του επισκέπτη, η οποία αποτελεί προσωπικό του δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να τον ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό,
  • ο τύπος του προγράμματος περιηγητή μέσω του οποίου υποβλήθηκε κάθε αίτημα για μεταφορά δεδομένων μεταξύ προγράμματος περιήγησης και εξυπηρετητή

Σκοπός και νόμιμη βάση της επεξεργασίας

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών της Cluster CIS, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων από τυχαίες ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες ή συμβάντα, για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και για την υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

Η επεξεργασία βασίζεται στην περίπτωση (στ) του άρθρου 6 ΓΚΠΔ (προστασία έννομων συμφερόντων).

Χρόνος διατήρησης

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών και μπορεί να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.

Τρίτες υπηρεσίες

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις εξής τρίτες υπηρεσίες για την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας, υπό τον έλεγχο της Cluster CIS, και οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες.

  • Google reCAPTCHA: Για να ελέγχουμε ότι οι φόρμες του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται από ανθρώπους και όχι αυτόματα λογισμικά, ώστε να προλαμβάνουμε κακόβουλες επιθέσεις. Δείτε σχετικά την πολιτική απορρήτου της Google και τους όρους χρήσης.
  • YouTube: Για την ενσωμάτωση video σε σελίδες του ιστοτόπου. Δείτε σχετικά την πολιτική απορρήτου της Google και τους όρους χρήσης.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας και θα ασχοληθούμε επαρκώς με τις ανησυχίες σας.

Μπορείτε να εξασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, στέλνοντας το αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω.

Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας που προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ώστε να είναι ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.
Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια, εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εάν δεν χρειαζόμαστε πια τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή εάν έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύουμε κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικών σας.
Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από πού συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε.
Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα μας υποδείξετε, απευθείας.
Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου 1) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, 2) έχετε το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ασκείτε το δικαίωμα αυτό, 3) η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, 4) τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη, 5) για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από εμάς, ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος, 6) για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασής σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον μας ή σε έννομο συμφέρον τρίτων. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία προς την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που ζείτε ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

Παρακαλούμε σημειώσατε:

Χρονική περίοδος: Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.
Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν αρνηθούμε το αίτημά σας για πρόσβαση, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο της άρνησης αυτής.
Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί. Οι αλλαγές αναρτώνται στην παρούσα σελίδα, ενώ θα σας ενημερώνουμε για αυτές με το εκάστοτε προσφορότερο μέσο. Τελευταία τροποποίηση της παρούσας έγινε στις 23 Ιουνίου 2022.

Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες για την πολιτική απορρήτου, για τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε ή συλλέγουμε, ή επιθυμείτε να εξασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας στα παρακάτω στοιχεία.

Μέσω e-mail: info@cluster.gr, αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος τη φράση “Προσωπικά Δεδομένα”.
Τηλεφωνικά: 2102205995
Ταχυδρομικά: Σαφραμπόλεως 10, 58500 Σκύδρα, Ελλάδα.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας αρ. 1-3. Τ.Κ. 115 23, Τηλ.: 2106475600, Fax: 2106475628, Email: complaints@dpa.gr).

Εισαγωγή

Στην παρούσα ενότητα περιέχονται πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Ψηφιακά Εργαλεία Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (εφεξής Vouchers) της σχετικής σελίδας.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε: Στοιχεία επικοινωνίας

Τι αφορά;

  • το ονοματεπώνυμο, το e-mail και το τηλέφωνο του υπεύθυνου επικοινωνίας
  • τα στοιχεία της εταιρείας για την οποία εργάζεται

Σκοπός και νόμιμη βάση της επεξεργασίας

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται προκειμένου να διεκπεραιώσουμε το μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που μας υποβάλλετε ως εταιρεία. Τα δεδομένα που υποβάλλονται ενδέχεται να μην είναι προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε κάποιο φυσικό πρόσωπο από το πεδίο ονοματεπώνυμου (το οποίο είναι προαιρετικό), ή από το e-mail ή το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Η επεξεργασία βασίζεται στις περιπτώσεις (α) του άρθρου 6 ΓΚΠΔ (επεξεργασία κατόπιν συγκατάθεσης) και (β) (εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικών ενεργειών).

Χρόνος διατήρησης

Τα στοιχεία επικοινωνίας διατηρούνται για χρονικό διάστημα 3 μηνών, εντός του οποίου θα επικοινωνήσουμε με την εταιρεία σας και είτε θα προχωρήσουμε σε συνεργασία, άρα θα διατηρήσουμε και τα στοιχεία για όσο διαρκεί η εμπορική σχέση, είτε όχι, οπότε και θα διαγράψουμε τα σχετικά δεδομένα, εκτός αν υπάρχει νομική εκκρεμότητα.